Center RS za poklicno izobraževanje je javni zavod, ustanovljen leta 1995 s strani vlade in je sofinanciran s strani Gospodarske in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Center opravlja raziskave ter razvojne in svetovalne aktivnosti. Je osrednja točka, kamor se stekajo, koordinirajo in povezujejo interesi države, socialnih partnerjev in poklicnega in strokovnega izobraževanja. Center preučuje razvojne trende na trgu dela in pripravlja profile poklicev ter poklicne standarde, ki bazirajo na kompetencah, kar pa predstavlja podlago za pripravo izobraževalnih programov v PSI in pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Center razvija metodologijo in pripravlja moderne modularne izobraževalne programe za krajše obdobje in za post-sekundarno poklicno izobraževanje. Druge ključne aktivnosti so spremljanje in uvajanje izobraževalnih programov, evalvacija zaključnih izpitov in poklicne mature ter razvoj novih metodoloških in didaktičnih konceptov znanja, učenja in poučevanja. Center je prav tako Nacionalna referenčna točka za poklicno usposabljanje – tako podaja vpogled v nacionalni kvalifikacijski okvir in v skladu s priporočili Evropske unije zagotavlja transparentnost poklicnih kvalifikacij. Center sodeluje z organizacijami Evropske unije in je hkrati referenčna točka CEDEFOP TT-net – evropska mreža za učitelje. Je aktivno vključen v oblikovanje slovenskih Nacionalnih kvalifikacijskih okvirov, predstavnik pa sodeluje v skupini strokovnjakov, ki se ukvarja z razvojem deskriptorjev EQF. Center je tudi kontaktna točka za nacionalni kvalifikacijski okvir, prav tako pa je tudi nacionalna točka za Europass.

Go Back