Για μας

Το πρόγραμμα CREDNET –Δίκτυο για την Πιστοποίηση των Διευθυντικών Δεξιοτήτων είναι ένα διακρατικό δίκτυο, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Leonardo da Vinci – Δίκτυα), το οποίο στοχεύει να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο δεξιοτήτων και προσόντων για την αναγνώριση και επικύρωση των επιχειρηματικών και διευθυντικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω μη-τυπικής εκπαίδευσης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας πιστοποίησης και κριτηρίων που θα επικυρώνουν την άτυπη μάθηση ειδικά σε σχέση με την αξιοπιστία και την αναγνώριση των δεξιοτήτων που θα καθιερωθούν.

Αυτό θα βοηθήσει τις εταιρίες να διευρύνουν την εφαρμογή των διαδικασιών αναγνώρισης καθώς και την ανάπτυξη ενός νομοθετικού πλαισίου σ’ αυτό. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι οι διευθυντές να συμμετέχουν περισσότερο σε καινοτόμες δραστηριότητες και οι εταιρίες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Η συνεργασία του προγράμματος αποτελείται από 8 εταίρους από 7 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Σλοβενία, Πολωνία, Λεττονία και Ρουμανία) και συμπεριλαμβάνει όλους τους σημαντικούς οργανισμούς στον τομέα : Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Θερμοκοιτίδα, Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Πάροχος Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Εθνική Αρχή Πιστοποίησης των Δεξιοτήτων. Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τους συνεργάτες του προγράμματος.