Πιστοποίηση Δεξιοτήτων
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 12 Ιούνιος 2012 11:31

ΕΚΕΠΙΣ
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι ένα νομοθετημένο σώμα που επιβλέπεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με διοικητική και οικονομική αυτονομία. Το ΕΚΕΠΙΣ είναι υπεύθυνο για τα ακόλουθα : Πιστοποίηση Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ειδικών Κέντρων για την Κοινωνική και Επαγγελματική Ένταξη ατόμων με αναπηρία και πρώην χρηστών ναρκωτικών, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Ειδικών Κέντρων, Πιστοποίηση Εκπαιδευτών της Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πιστοποίηση Υποστήριξης Παρόχων Υπηρεσιών, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προφίλ, Πιστοποίηση Προγραμμάτων Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

CEDEFOP
Η αποστολή του CEDEFOP είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και να συνεισφέρει στην εφαρμογή τους. Ο στρατηγικός στόχος του CEDEFOP είναι η «ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Κρατών- Μελών και των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για μια πιο ελκυστική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση που να προωθεί την αριστεία και την κοινωνική ενσωμάτωση.